Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím integer

integer

Vektory typu integer

integer {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Vytváří nebo testuje objekty typu "integer".

Použití

integer(length = 0)
as.integer(x, ...)
is.integer(x)

Argumenty

length

Nezáporné celé číslo (integer) specifikující požadovanou délku. Dvojité hodnoty budou konvertovány na integer: poskytnutí argumentu délky jiné než jeden je chyba.

x

objekt, který má být konvertován nebo testován.

...

další argumenty přenesené na jiné metody nebo z jiných metod.

Detaily

Vektory typu integer existují tak, že data mohou být předána do C nebo Fortran kódu, který je očekává, a tak, že (malé) data typu integer mohou být reprezentována přesně a kompaktně.

Všimněte si, že současné implementace R používají 32-bitové integery pro vektory typu integer, takže rozsah reprezentovatelných integerů je omezen na cca +/-2*10^9: typ double může obsahovat mnohem větší celé čísla přesně.

Hodnota

integer vytvoří vektor typu integer zadané délky. Každý prvek vektoru se rovná 0.

as.integer se pokouší konvertovat svůj argument, aby byl typem integer. Odpověď bude NA, pokud nebude konverze úspěšná. Skutečné hodnoty větší v modulu než největší integer jsou konvertovány na NA (na rozdíl od S, který dává nejextrémější integer stejného znaménka). Neintegrální numerické hodnoty jsou zkráceny směrem k nule (tj., as.integer(x) se rovná trunc(x) there), a imaginární části komplexních čísel jsou vyřazeny (s varováním). Znakové řetězce obsahující volitelnou mezeru, po které bude následovat buď desítková reprezentace nebo hexadecimální reprezentace (začínající 0x nebo 0X) můžou být konvertovány, stejně jako všechny povolené platformou pro reálná čísla. Zbavuje atributů včetně názvů stejně jako as.vector. (Pro zajištění, že objekt x je typu integer bez zbavování atributů, použijte storage.mode(x) <- "integer".)

is.integer vrátí TRUE nebo FALSE depending on v závislosti na tom, zda je jeho argument type integer nebo nikoli, pokud není faktorem při návratu FALSE.

Poznámka

is.integer(x) netestuje jestliže x obsahuje čísla typu integer! Za tímto účelem použijte round, jako v případě funkce is.wholenumber(x) v příkladech.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

numeric, storage.mode.

round (a ceiling a floor na téže stránce nápovědy) pro konverzi na integrální hodnoty.

Příklady

as.integer() zkracuje: x <- pi * c(-1:1, 10) as.integer(x) is.integer(1)
is FALSE ! is.wholenumber <- function(x, tol = .Machine$double.eps^0.5) abs(x - round(x)) < tol is.wholenumber(1)
is TRUE (x <- seq(1, 5, by = 0.5) ) is.wholenumber( x ) --> TRUE FALSE TRUE ...

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity