Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím character

character

Vektory typu character (znak)

character {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Vytvořit nebo otestovat, jestli to je vektor typu "character".

Použití

character(length = 0)
as.character(x, ...)
is.character(x)

Argumenty

length

Nezáporný integer specifikující požadovanou délku. Hodnoty typu double budou konvertovány na integer: poskytnutí argumentu délky jiné než jedna je chyba.

x

objekt, který má být konvertován nebo testován.

...

další argumenty přenesené na jiné metody nebo z jiných metod.

Detaily

as.character a is.character jsou generika: můžete napsat metody pro zpracování specifických tříd objektů, viz InternalMethods. Dále, pro as.character výchozí metoda volá as.vector, takže expedice je nejprve na metodách pro as.character a pak pro metody pro as.vector.

as.character reprezentuje reálná a komplexní čísla na 15 významných číslic (technicky je to kompilátor nastaven na konstantu ISO C DBL_DIG, která bude 15 na počítačích podporujících IEC60559 aritmetiku podle standardu C99). Tím je zajištěno, že všechny číslice ve výsledku budou spolehlivé (a ne výsledkem chyby reprezentace), ale to znamená, že konverze na typ character a zpět na typ numeric může změnit číslo. Chcete-li převést čísla na znak s maximální přesností, použijte format.

Hodnota

character vytvoří znakový vektor zadané délky. Elementy vektoru se rovnají "".

as.character se pokouší konvertovat svůj argument na typ character; stejně jako as.vector zbavuje atributů včetně názvů. Pro seznamy a párové seznamy (včetně jazykových objektů jako například volání) odděluje prvky jednotlivě, kromě toho, když vytahuje první prvek znakových vektorů délky jeden.

is.character vrací TRUE nebo FALSE v závislosti na tom, zda je jeho argument typu character anebo ne.

Poznámka

as.character přerušuje řádky v jazykových objektech na 500 znaků a vkládá nové řádky. Před verzí 2.15.0 řádky byly zkráceny.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

options: možnost scipen ovlivňuje konverzi čísel.

paste, substr a strsplit pro zřetězení znaků a dělení, chartr pro překlad znaků a casefolding (např. z velkých na malé písmena) a sub, grep atd. pro párování řetězců a substituce. Všimněte si, že help.search(keyword = "character") dává ještě více odkazů.

deparse, což je obvykle výhodnější jako as.character pro jazykové objekty.

Příklady

form <- y ~ a + b + c
as.character(form) ## délka 3
deparse(form) ## jako vstup

a0 <- 11/999 # má opakující se decimální reprezentaci
(a1 <- as.character(a0))
format(a0, digits = 16) # zobrazuje jednu číslici navíc
a2 <- as.numeric(a1)
a2 - a0 # normálně kolem -1e-17
as.character(a2) # obvykle odlišný od a1
print(c(a0, a2), digits = 16)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity