Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím NaN

NaN

Konečné, nekonečné čísla a čísla NaN

is.finite {base} Dokumentace R v češtině

Popis

is.finite a is.infinite vrátí vektor stejné délky jako x, indikující, které prvky jsou konečné (ne nekonečné a ne chybějící) nebo nekonečné.

Inf a -Inf jsou kladné a záporné nekonečno, zatímco NaN znamená ‘Not a Number’. (Toto platí pro hodnoty typu numeric a reálné a imaginární části komplexních čísel, nikoliv však pro hodnoty vektorov typu integer.) Inf a NaN jsou vyhrazená slova v jazyce R.

Použití

is.finite(x)
is.infinite(x)
is.nan(x)

Inf
NaN

Argumenty

x

R R objekt, který má být testován: výchozí metody manipulují s atomickými vektory.

Detaily

is.finite vrací vektor stejné délky jako x, jehož j-tý element je TRUE, pokud je x[j] konečné (tzn., není to jedna z hodnot NA, NaN, Inf nebo -Inf), a jinak je FALSE. Komplexní čísla jsou konečná, pokud jsou konečná reální i imaginární části.

is.infinite vrací vektor stejné délky jako x jehož j-tý element je TRUE pokud je x[j] nekonečné (tzn. je to jedna z hodnot Inf nebo -Inf), a jinak je FALSE. Toto bude false, pokud je x typu numeric nebo complex. Komplexní čísla jsou nekonečná, pokud je nekonečná reální nebo imaginární části.

is.nan testuje, jestli je numerická hodnota NaN. Netestujte rovnost k NaN, a nepoužívejte identical, protože systémy obvykle mají mnoho různých hodnot NaN. Jeden z nich se používá pro číselnou chybějící hodnotu NA, a is.nan je pro tu hodnotu false. Komplexní číslo je považováno za NaN, jestli reálná nebo imaginární část je NaN, ale ne NA. Všechny elementy originálních vektorů, vektorů typu logical a integer se nepovažují za NaN.

Všechny tři funkce přijímají NULL jako vstup a vrací výsledek délky nula. Výchozí metody akceptují znakové a originální vektory, a vrací FALSE pro všetky vstupy. Před verzí R 2.14.0 přijímali všechny vstupy, a vraceli FALSE pro většinu nečíselných hodnot; případy, které nejsou atomickými vektory, jsou nyní označeny jako chyby.

Všechny tři funkce jsou generické: můžete napsat metody pro zpracování specifických tříd objektů, viz InternalMethods.

Hodnota

Vektor typu logical stejné délky jako x: dim, dimnames a names atributy jsou zachovány.

Poznámka

V R, v podstatě všechny matematické funkce (včetně základních aritmetických), mají fungovat správně s +/- Inf a NaN jako vstupem nebo výstupem.

Základním pravidlem by mělo být, že volání a vztahy s Inf jsou opravdu výroky s patřičným matematickým omezením.

Výpočty zahrnující NaN vrátí NaN nebo možná NA: to, kterou z těchhle dvou, není zaručeno a může záviset na platformě R (protože kompilátory mohou přehodit poradí výpočtů).

Reference

Norma IEC 60559, také známá jako "ANSI/IEEE 754 Floating-Point Standard".

https://en.wikipedia.org/wiki/NaN.

D. Goldberg (1991) What Every Computer Scientist Should Know about Floating-Point Arithmetic ACM Computing Surveys, 23(1).
Dodatková verze dostupná na http://www.validlab.com/goldberg/paper.ps Rozšířená PDF verze na http://www.validlab.com/goldberg/paper.pdf

Funkce C99 isfinite je použitá is.finite.

Viz také

NA, ‘Not Available’, co také není číslem, ale obvykle se používá pro chybějící hodnoty a platí pro mnohé režimy, nejen číselné a komplexní.

Arithmetic, double.

Příklady

pi / 0 ## = Inf nenulové číslo dělené nulou vytváří nekonečno
0 / 0 ## = NaN

1/0 + 1/0 # Inf
1/0 - 1/0 # NaN

stopifnot(
1/0 == Inf,
1/Inf == 0
)
sin(Inf)
cos(Inf)
tan(Inf)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity